Als het op 9 augustus jl. gepresenteerde VN-klimaat rapport van het IPCC iets duidelijk heeft gemaakt, dan is dat het effect van methaan. Een temperatuurstijging van 2 graden en een stijging van het water met 1,5 m. in 2100 zijn niet mis. De Omgevingswet helpt. 

Bij de opwarming draait het om de uitstoot van methaan(CH4) en reductie van kooldioxide (CO2), aldus het rapport. In de afbeelding hieronder is te zien dan CO2 meer effect heeft dan CH4. Methaan wordt echter relatief snel omgezet in andere gassen, en daarom draagt dat veel meer bij dan kooldioxide (bron: KNMI). 

Offensief spoor

We weten natuurlijk dat de grootste producent van methaan de veeteelt is (lees hier meer). Daar moet door wijziging in voerproductie, opvang en vermindering van het aantal dieren verandering in komen. Bij opvang gaat het bijvoorbeeld om de scheiding van feces en urine of om het opvangen van koeienboeren, waarbij veel methaan vrijkomt uit de maag.

Overigens produceren onze natuurgebieden ook veel methaan als gevolg van rottend materiaal; hoe we hier mee om moeten gaan is een nieuwe vraag. Voorts komt er veel methaan vrij in de zeebodem, maar daar wordt het opgevangen door organismen. 

Tot slot is het de bekende productie van energie op basis van fossiele brandstoffen tevens een grote producent van methaan.

Wat opvalt is dat de woningbouwproductie en het maken van wegen niet expliciet aan de orde komt. Annius Hoornstra, voorzitter van de Vereniging van Grondbedrijven, heeft zijn column van 16 augustus 2021 op gebiedsontwikkeling.nu aangegeven dat hij verwacht dat de woningbouw een deel van het probleem kan oplossen, en stelt dat CO2 negatieve woningbouwontwikkeling mogelijk is. 

Defensief spoor

Over het ophogen van de kust en de mogelijkheid om binnendringend water buiten te houden bij de monding van onze rivieren horen we nu niet zo veel, maar in de jaren negentig van de vorige eeuw is al een besluit genomen. Zaak dat we dit nu uitvoeren.

Alle dijken twee meter ophogen heeft enorm veel impact. Het besluit is nog niet genomen.. Er wordt momenteel geëxperimenteerd met nieuwe dijken, maar dat is nog niet zonder problemen (Het FD kopte op 10 augustus bijvoorbeeld “Achter de vernieuwde Lekdijk verzakken de woningen”). Ook nieuwe projecten met ruimte voor de rivier staan op stapel; maar de ruimte wordt wel steeds krapper.

Vasthouden van water door groen is eenvoudig en dat gebeurt al behoorlijk vaak, maar hoe gaan we de bestaande voorraad vergroenen?

Dan natuurlijk de gevolgen van hittestress. Deze gevolgen zijn groot voor mens en dier. Vergroening – en met name van de stad- zal ons helpen. Maar kan het te veel aan water ons laten helpen om af te koelen? Kunnen we bijvoorbeeld ook WKO’s voor de natuur maken, in plaats van alleen voor de gebouwde omgeving?

Tot slot kan een hogere temperatuur leiden tot andere soorten en gewassen in onze open groenten- en bloementeelt. Niet per se een probleem, want veredelaars zijn hier al lang mee bezig.

Gebiedsontwikkeling: instrumenteel de Omgevingswet

Het is een prettige constatering dat de nieuwe Omgevingswet verschillende mogelijkheden biedt om de bovenstaande problemen integraal aan te pakken. We kunnen veel meer gebiedsgericht werken en kosten van dergelijke maatregelen zijn veel beter te verhalen. Bovendien hebben we meer mogelijkheden om maatwerk te verrichten.

Kijk voor relevante opleidingen en masterclasses bij ons uitgebreide aanbod van onder andere de cursus Duurzame gebiedsontwikkeling: vanuit integraal perspectief
Klimaatadaptatie: implementeren van duurzaamheidsmaatregelen
Circulaire gebiedsontwikkeling en klimaatadaptie

Geef een reactie