Praktische gids voor stimulering klimaatadaptief bouwen

In april  van dit jaar verscheen een uiterst interessante handreiking “Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten Versie 1.0 Datum 20 april 2020” van het Ministerie van BZK. Hierin staat een verzameling van regels voor een bestemmingsplannen, omgevingsplannen en (waterschaps)verordeningen als het gaat om droogte, hittestress, overstroming en wateroverlast.

Je kunt de regels zo invoegen in je eigen plannen en verordeningen. De regels worden ook nog eens vergezeld van een concept toelichting. In een aantal gevallen zijn modelbeschikkingen toegevoegd. Interessant is bijvoorbeeld de hemelwaterverordening, die in 2017 voor 40 gemeenten gold. Hier is relatief snel veel mee te winnen.

Momenteel wordt voor omgevingsvergunningen de mogelijkheid verbonden aan een financiële voorwaarde. Hiermee kan bijvoorbeeld een waterfonds worden gevuld. Uiteraard vraagt dat  wel een koppeling met een verordening of een (structuurvisie), maar de gedachte is fris. Hetzelfde geldt het paraplubestemmingsplan gericht op waterberging, zoals de gemeente Eindhoven die in voorbereiding heeft. Het voorontwerp is inmiddels gepresenteerd.

Wat het stuk ook nog eens extra interessant maakt is dat het de overgang van het huidige stelsel naar het nieuwe omgevingsrecht onder de Omgevingswet laat zien. Allemaal buitengewoon praktisch. Het zou handig zijn als we een dergelijke gids ook zouden hebben voor de energietransitie, circulariteit en duurzame mobiliteit. We kijken er naar uit!

Zie hier de volledige Handreiking Klimaatadaptief Bouwen.